Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING (PRIVACYSTATEMENT) van Annemarie Gerits Praktijk voor Psychotherapie

J.M.C.G. Gerits, gevestigd te Valkenswaard en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17242680, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Annemarie Gerits Praktijk voor Psychotherapie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Annemarie Gerits Praktijk voor Psychotherapie persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. alle overige personen die met Annemarie Gerits Praktijk voor Psychotherapie contact opnemen of van wie Annemarie Gerits Praktijk voor Psychotherapie persoonsgegevens verwerkt;

 2. Verwerking van persoonsgegevens

Annemarie Gerits Praktijk voor Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. met toestemming van betrokkene worden gebruikt ten behoeve van supervisie (bijvoorbeeld (video)-opnames);
 4. door betrokkene worden aangeleverd in het kader van behandeling met behulp van e-health modules.

3. Doeleinden verwerking

Annemarie Gerits Praktijk voor Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 4. Rechtsgrond

Annemarie Gerits Praktijk voor Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Annemarie Gerits Praktijk voor Psychotherapie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van J.M.C.G. Gerits persoonsgegevens verwerken. J.M.C.G. Gerits sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 6. Persoonsgegevens delen met derden

J.M.C.G. Gerits deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. J.M.C.G. Gerits deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 7. Doorgifte buiten de EER

J.M.C.G. Gerits geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt J.M.C.G. Gerits ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 8. Bewaren van gegevens

Annemarie Gerits Praktijk voor Psychotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Annemarie Gerits Praktijk voor Psychotherapie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 9. Wijzigingen privacystatement

J.M.C.G. Gerits kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Annemarie Gerits Praktijk voor Psychotherapie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Annemarie Gerits Praktijk voor Psychotherapie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met J.M.C.G. Gerits door een e-mailbericht te sturen naar a.m.gerits@psychotherapiepraktijk-gerits.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Annemarie Gerits Praktijk voor Psychotherapie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met J.M.C.G. Gerits door een e-mailbericht te sturen naar a.m.gerits@psychotherapiepraktijk-gerits.nl.

Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).